Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo lịch thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao, môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi cụ thể như sau : - 8g00-9g30 ngày 14/01/2018: thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao (P5.1, 5.3) - 9g30-11g30 ngày 14/01/2018: thi môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng (P5.1, 5.3) Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên trình cán bộ coi thi. Đề nghị các bạn học viên còn nợ học phí hoàn thành theo đúng qui định. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo nghỉ môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại, Hệ hỗ trợ quyết định

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học: - Môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại do Thầy Lê Trung Quân phụ trách nghỉ vào tối thứ hai (08/01/2018). - Môn Hệ hỗ trợ quyết định do Thầy Dương Minh Đức phụ trách nghỉ vào tối thứ tư (10/01/2018). Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi cụ thể như sau: - 8g00 - 9g30 ngày 07/1/2018 : Thi môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề (Phòng thi 5.1, 5.3) - 9g30 - 11g00 ngày 07/1/2018 : Thi môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Phòng thi 5.1, 5.3) Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên trình cán bộ coi thi. Đề nghị các bạn học viên còn nợ học phí hoàn thành theo đúng qui định. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo thu học phí cho các khóa thạc sĩ và nghiên cứu sinh

PHÒNG ĐTSĐH&KHCN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO ĐẾN ANH/CHỊ HỌC VIÊN VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ TỪ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NHƯ SAU: - SỐ 141/TB-ĐHCNTT, NGÀY 22/12/2017 VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ KHÓA 11 (TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2017). - SỐ 142/TB-ĐHCNTT, NGÀY 22/12/2017 VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ ĐỢT 2 TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ KHÓA 12 (TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2017). - SỐ 143/TB-ĐHCNTT, NGÀY 22/12/2017 VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ HK2 NĂM HỌC 2017-2018 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ KHÓA 11 (TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2016). - SỐ 144/TB-ĐHCNTT, NGÀY 22/12/2017 VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ HK1 NĂM HỌC...

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ