Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo lịch thi ngày 26/10/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-CNTT và khóa 11-KHMT lịch thi cụ thể như sau: - Môn Tìm kiếm thông tin thị giác : 17g30 - 19g00 (Phòng 7.1) - Môn Hệ hỗ trợ ra quyết định : 17g30 - 19g30 (Phòng 5.1 và 5.3) Lưu ý: Anh/Chị tập trung tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi ngày 24/10/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-CNTT và khóa 11-KHMT lịch thi cụ thể như sau: - Môn Nguyên lý và phương pháp lập trình : 17g30 - 19g00 (Phòng 7.1) - Môn Công nghệ internet of things hiện đại : 17g30 - 19g30 (Phòng 5.1) Lưu ý: Anh/Chị tập trung tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi kết thúc môn 17/10/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-CNTT lịch thi cụ thể như sau: - Môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao : 17g30 - 19g00 (Phòng 7.1) - Môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp : 19g00 - 20g30 (Phòng 7.1) Lưu ý: Anh/Chị tập trung tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ