Skip to content Skip to navigation

Hồ sơ tuyển sinh

Hồ sơ tuyển sinh cao học

Hồ sơ tuyển sinh cao học gồm có: 1. Đơn đăng ký dự tuyển 2. Lý lịch khoa học 3. Bản sao bằng đại học 4. Bản sao bảng điểm đại học 5. Bản sao bằng cao đẳng (nếu có) 6. Bản sao bảng điểm cao đẳng (nếu có) 7. Giấy chứng nhận, bảng điểm BTKT (nếu có) 8. Bản sao văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) 9. Giấy chứng nhận đối tượng chính sách (nếu có) 10. Phiếu khám sức khỏe 11. 2 tấm hình 3*4
Subscribe to RSS - Hồ sơ tuyển sinh