Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ - bù

Thông báo nghỉ học các lớp cao học từ ngày 22/6/2018 đến 29/6/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến tất cả anh/chị học viên cao học các lớp nghỉ học từ ngày 22/6/2018 đến hết ngày 29/6/2018 . Ngày 30/6/2018 các lớp học bình thường theo thời khóa biểu. Lý do: giảng viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT toàn quốc. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo nghỉ - bù