Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ - bù

Thông báo nghỉ môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học nghỉ môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng do Thầy Dương Minh Đức phụ trách vào tối nay thứ tư ngày 26 tháng 6 năm 2019 . Lớp học bình thường vào tối thứ tư tuần sau. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo nghỉ môn Hệ thống thông tin địa lý và môn Tìm kiếm thông tin thị giác

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ các lớp sau: _ Môn Hệ thống thông tin địa lý do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách tối thứ ba 25/6. _ Môn Tìm kiếm thông tin thị giác do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách tối thứ năm 27/6. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo nghỉ - bù