Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ - bù

Thông báo nghỉ môn Phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây - CH (18-CNTT) ngày 13/07/2024

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 18-CNTT nghỉ môn Phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây do Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình phụ trách vào sángthứ 7 ngày 13-07-2024 . Trân trọng./.

Thông báo nghỉ môn Phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây - CH (18-CNTT) ngày 22/06/2024

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 18-CNTT nghỉ môn Phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây do Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình phụ trách vào sángthứ 7 ngày 22-06-2024 . Trân trọng./.

Thông báo nghỉ môn Phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây - CH (18-CNTT) ngày 08/06/2024

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 18-CNTT nghỉ môn Phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây do Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình phụ trách vào sángthứ 7 ngày 08-06-2024 . Trân trọng./.

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo nghỉ - bù