Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ - bù

Thông báo nghỉ môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại, Hệ hỗ trợ quyết định

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học: - Môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại do Thầy Lê Trung Quân phụ trách nghỉ vào tối thứ hai (08/01/2018). - Môn Hệ hỗ trợ quyết định do Thầy Dương Minh Đức phụ trách nghỉ vào tối thứ tư (10/01/2018). Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo nghỉ - bù