Skip to content Skip to navigation

Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý công tác đào tạo sau đại học, và các hoạt động khoa học- công nghệ, sở hữu trí tuệ của Trường;

Nhiệm vụ:

-  Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đồng bộ đào tạo sau đại học theo yêu cầu của ĐHQG-HCM và nhu cầu của xã hội.
-  Tổ chức nghiên cứu, xây dựng đổi mới, hoàn thiện: mục tiêu, chương trình, cơ cấu kiến thức đào tạo sau đại học phù hợp với yêu cầu của ngành nghề đào tạo và theo hướng hội nhập quốc tế.
-  Hướng dẫn các khoa, bộ môn xây dựng và phát triển những loại hình liên kết, liên doanh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng sau đại học với các trường, Viện, các đối tác khác trong nước và ngoài nước. Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án thí điểm mới, đề án nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Tham gia phát triển các chương trình đào tạo sau đại học với nước ngoài.
-  Đề xuất với Hiệu trưởng ban hành những quy định của Trường về quản lý đào tạo sau đại học.
-  Tổ chức quảng bá tuyển sinh Sau đại học, chủ trì công tác tuyển sinh sau đại học và quản lý hồ sơ tuyển sinh theo quy định.
-  Tổ chức nhập học, làm thẻ cho học viên, nghiên cứu sinh (NCS) trúng tuyển; tổ chức quản lý hồ sơ học viên và NCS; tổ chức, quản lý quá trình học tập và nghiên cứu của học viên cao học và NCS.
-  Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện điều độ kế hoạch giảng dạy, học tập theo học kỳ và năm học cho hệ sau đại học. Phối hợp với các khoa mời GV, lập thời khoá biểu giảng dạy, học tập và lịch thi học phần.
-  Phối hợp với Ban Quản lý cơ sở xếp phòng học theo thời khóa biểu cho hệ sau đại học.
-  Tổ chức thực hiện các khâu phục vụ thuộc quy trình đào tạo, bồi dưỡng sau đại học theo sự phân cấp của Hiệu trưởng và quy chế hiện hành. Tổ chức học chuyển đổi cho học viên, NCS có yêu cầu.
-  Đề xuất Hiệu trưởng xét cho học viên cao học và NCS gia hạn, tạm dừng, thôi học tập, nghiên cứu.
-  Xây dựng quy trình và quản lý việc phân công GV hướng dẫn cao học và NCS; tham mưu thành lập Tiểu ban chấm chuyên đề tiến sĩ, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ các cấp; Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ; đề xuất Hiệu trưởng (qua phòng Tổ chức-Hành chính) thành lập Hội đồng thi tuyển, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng thạc sĩ.
-  Quản lý phôi bằng và chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan làm thủ tục cấp bằng tốt nghiệp sau đại học của Trường. Xác minh tính hợp pháp về văn bằng của học viên thuộc Phòng quản lý khi có yêu cầu.
-  Quản lý, lưu trữ bài và điểm thi tuyển sinh, lưu trữ điểm thi học phần; lập bảng, kiểm tra và trình Hiệu trưởng ký bảng điểm học tập cuối khóa cho học viên cao học và NCS. Xác nhận kết quả học tập cho các học viên cao học và NCS.
-  Thẩm định và xác nhận số giờ giảng của GV cho hệ sau đại học.
-  Thực hiện thống kê, báo cáo kịp thời các số liệu về hoạt động đào tạo sau đại học theo yêu cầu của cấp trên và của Trường.
-  Phối hợp với phòng Công tác Sinh viên tổ chức lễ khai giảng và lễ tốt nghiệp cho học viên cao học và NCS.
-  Quản lý trang thông tin điện tử về hoạt động đào tạo sau đại học.