Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn đóng lệ phí thi

TÊN TÀI KHOẢN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN;
SỐ TÀI KHOẢN: 31410001210304
NGÂN HÀNG BIDV CN DONG SAI GON;
NỘI DUNG: HỌ VÀ TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH, LPTSSĐH Đ1-2024