Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách học viên thôi nhiệm vụ học tập lớp cao học khóa 2013, 2014 đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo danh sách học viên buộc thôi nhiệm vụ học tập khóa 2013, 2014 đợt 2 do không hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian qui định. Mọi thông tin phản hồi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/02/2018.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN