Skip to content Skip to navigation

Học bổng

Thông báo học bổng MBZUAI

The scholarship provides: Full-ride scholarship that includes all academic tuition and fees Generous stipend ranging from $2,200 (MSc) to $2,700 (PhD) per month Free housing in fully furnished individual apartments Comprehensive health insurance Annual round trip flights to and from Abu Dhabi Currently, MBZUAI is seeking applicants from Vietnam and students from University of Information Technology VNU-HCM will get priority on the reviewing process . Application is now open until April 15, 2021. For more detail, view flyer click here .

Thông báo học bổng MBZUAI

The scholarship provides: Full-ride scholarship that includes all academic tuition and fees Generous stipend ranging from $2,200 (MSc) to $2,700 (PhD) per month Free housing in fully furnished individual apartments Comprehensive health insurance Annual round trip flights to and from Abu Dhabi Currently, MBZUAI is seeking applicants from Vietnam and students from University of Information Technology VNU-HCM will get priority on the reviewing process . Application is now open until April 15, 2021. For more detail, view flyer click here .

Thông báo gia hạn học bổng khuyến khích học tập năm 2021

THÔNG BÁO Học bổng khuyến khích học tập năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học về học bổng khuyến khích học tập năm 2021 nhằm khuyến khích những học viên có thành tích học tập tốt trong năm học 2020-2021. Căn cứ theo Quyết định 620/QĐ-ĐHCNTT ngày 01 tháng 10 năm 2020, Nhà trường sẽ xét cấp 9 suất học bổng cho khóa 14 (2019), mỗi ngành xét tối đa 3 suất. Để nhận học bổng khuyến khích học tập, học viên cao học các khóa trên phải thỏa mãn các tiêu chí sau: Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng qui định Không vi phạm từ mức đình chỉ trở lên...

Thông báo gia hạn học bổng khuyến khích học tập năm 2021

THÔNG BÁO Học bổng khuyến khích học tập năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học về học bổng khuyến khích học tập năm 2021 nhằm khuyến khích những học viên có thành tích học tập tốt trong năm học 2020-2021. Căn cứ theo Quyết định 620/QĐ-ĐHCNTT ngày 01 tháng 10 năm 2020, Nhà trường sẽ xét cấp 9 suất học bổng cho khóa 14 (2019), mỗi ngành xét tối đa 3 suất. Để nhận học bổng khuyến khích học tập, học viên cao học các khóa trên phải thỏa mãn các tiêu chí sau: Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng qui định Không vi phạm từ mức đình chỉ trở lên...

Trang