Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng ngày 21/01/2018.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN