Skip to content Skip to navigation

Thời khoá biểu & Điểm thi

Thông báo nghỉ môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, môn Phương pháp nghiên cứu khoa học, môn Chuyên đề Công nghệ tri thức

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học: - Lớp cao học khóa 11 - KHMT nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học tối thứ 6 ngày 28 tháng 7 năm 2017 do Thầy Đỗ Phúc phụ trách, nghỉ môn Chuyên đề Công nghệ tri thức chiều thứ 7 ngày 29 tháng 7 năm 2017 do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách. - Lớp cao học khóa 11 - CNTT nghỉ môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp sáng thứ 7 ngày 29 tháng 7 năm 2017 do Thầy Đỗ Phúc phụ trách. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo học tăng buổi cho lớp cao học K11-CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/chị học viên cao học khoá 11-CNTT học tăng buổi môn Hệ hỗ trợ ra quyết định do Thầy Dương Minh Đức phụ trách vào tối thứ ba, tối thứ sáu hằng tuần, lịch học bắt đầu từ ngày 11/7/2017. Tối thứ sáu ngày 7/7/1017 lớp học bình thường. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo đổi giờ dạy môn Nguyên lý và phương pháp lập trình

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-KHMT môn Nguyên lý và phương pháp lập trình do Thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách chuyển sang học sáng chủ nhật tại phòng 7.1 . Lịch học bắt đầu từ ngày 9/7/2017. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch học môn Chuyên đề Công nghệ tri thức

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 - KHMT lịch học môn Chuyên đề Công nghệ tri thức do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách cụ thể như sau: - Tối thứ ba (ngày 27/6/2017) học bù phòng 5.1. Chiều thứ 7 (ngày 01/7/2017) nghỉ do Thầy bận công tác. - Tối thứ ba (ngày 04/7/2017) học bù phòng 5.1. Chiều thứ 7 (ngày 08/7/2017) học bình thường. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang