Skip to content Skip to navigation

Mô tả tên môn học

Danh sách mô tả các môn học của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

(Các môn học của ngành HTTT và ATTT đang tiếp tục cập nhật). STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy Phương pháp đánh giá Trình độ Thạc sĩ Môn chung 1 Triết học - Tìm hiểu những học thuyết triết học cơ bản, đặc biệt là triết học Mác – Lênin, qua đó thấy được vai trò quan trọng của tư tưởng triết học đối với thực tiễn, cuộc sống của các dân tộc nói chung, của dân tộc Việt Nam hiện nay nói riêng. - Tìm hiểu thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật, qua đó nâng cao trình độ tư duy lý luận của mình lên trình độ tư duy biện chứng. - Không chỉ...
Subscribe to RSS - Mô tả tên môn học