Skip to content Skip to navigation

Danh sách mô tả các môn học của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

(Các môn học của ngành HTTT và ATTT đang tiếp tục cập nhật).

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá

Trình độ Thạc sĩ

Môn chung

1

Triết học

- Tìm hiểu những học thuyết triết học cơ bản, đặc biệt là triết học Mác – Lênin, qua đó thấy được vai trò quan trọng của tư tưởng triết học đối với thực tiễn, cuộc sống của các dân tộc nói chung, của dân tộc Việt Nam hiện nay nói riêng.

- Tìm hiểu thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật, qua đó nâng cao trình độ tư duy lý luận của mình lên trình độ tư duy biện chứng.

- Không chỉ thấu hiểu tư duy biện chứng mà phải biết vận dụng tự giác tư duy biện chứng vào lĩnh vực công tác của chính mình để giải quyết những vấn đề do hoạt động chuyên môn hay do thực tiễn, cuộc sống đặt ra.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

2

Toán học

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về:

Giải tích mờ (Fuzzy analysis), Lý thuyết Tập thô (Rough Set Theory), và Giải tích ngẫu nhiên (Stochastic analysis) làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức khác của Toán học phục vụ cho ngành công nghệ thông tin.

4

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về:

- Các khái niệm về khoa học, nghiên cứu khoa học.

- Các phương pháp nghiên cứu khoa học trong CNTT.

- Cách viết các bài báo, đề cương nghiên cứu, luận văn.

2

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

4

Cơ sở dữ liệu nâng cao

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về: tiếp cận những kiến thức chuyên sâu về cơ sở dữ liệu (CSDL quan hệ).

- Lý thuyết: Trình bày các đặc điểm, các ích lợi và hạn chế, cách vận dụng các mô hình dữ liệu tiên tiến: CSDL quan hệ- đối tượng, CSDL phân tán, CSDL suy diễn, CSDL không quan hệ (NoSQL), CSDL không gian, CSDL đa phương tiện. 

- Thực hành: Học viên sẽ thiết kế các mô hình trên, thực hành các thao tác trên các hệ quản trị CSDL.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

5

Hệ hỗ trợ quyết định

Trang bị cho học viên một số vấn đề về: về cấu trúc hệ thống và các dạng hệ thống hệ hỗ trợ quyết định.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

6

An toàn bảo mật thông tin

 Trang bị cho học viên một số vấn đề chính liên quan đến bảo vệ thông tin, xác định mức độ bảo vệ và phản ứng đối với sự cố an ninh, và thiết kế một hệ thống, bảo mật thông tin hợp lý, phù hợp với việc phát hiện xâm nhập và các tính năng báo cáo.

 

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

7

Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về: các khái niệm, công nghệ và kiến trúc của mạng thế hệ sau (NGN). Nó cũng xem xét các trình điều khiển để di chuyển đến một NGN, cụ thể là: sự hội tụ của các dịch vụ và tích hợp các liên kết của các mạng, và đặc biệt là trong các địa chỉ sự dịch chuyển của điện thoại cho mạng dựa trên Internet. Ngoài việc kiểm tra thoại qua công nghệ IP, chúng ta xem xét các yêu cầu của một mạng lưới trên nền IP tích hợp hỗ trợ một loạt các hội tụ các dịch vụ thoại và dữ liệu.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

8

Công nghệ máy tính hiện đại

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về:  nguyên lý hoạt động, cách thiết kế của các bộ phận trong máy tính gồm:

- Kiến trúc và thiết kế bộ nhớ, thanh ghi, bộ dồn kênh-phân kênh, bộ giải mã-mã hóa, bộ cộng, bộ tính toán số học-logic.

- Kiến trúc và thiết kế Controller.

- Kiến trúc và thiết kế bộ lệnh, tính toán số học.

- Kiến trúc và thiết kế CPU, Bộ nhớ đa cấp.

- Bộ nhớ ngoài và các thiết bị nhập xuất.

- Kiến trúc máy tính song song.

- Môi trường và phát triển lập trình song song.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

9

Công nghệ phần mềm tiên tiến

 Môn học này cung cấp cho các học viên các kiến thức chuyên sâu và cập nhật về công nghệ phần mềm:

- Tổng quan về công nghệ phần mềm và các vấn đề, hướng nghiên cứu.

- Các vấn đề trong quy trình phát triển phần mềm và quản lý dự án phần mềm.

- Kiến trúc phần mềm.

- Các mẫu thiết kế trong phát triển phần mềm.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

10

Các hệ thống nhúng

 Trong môn này học viên sẽ tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản và nâng cao của các hệ thống nhúng phổ biến và có thể triển khai và phát triển các dự án trên embedded Linux. Học viên sẽ học các khái niệm trong phát triển các ứng dụng hệ thống nhúng và mở rộng các khái niệm này trong thiết kế và thực hiện device driver trên Linux. Các tùy chỉnh có liên quan đến phát triển phần mềm hệ thống trên hệ điều hành Linux cũng sẽ được dạy, cùng với các chủ đề khác liên quan đến phát triển device driver.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

11

Công nghệ internet of things hiện đại

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về:

- Trình bày các bộ giao thức mạng IoTs hiện đại phổ biến hiện nay như IEEE 802.15.4 WPAN/ZigBee, IEEE 802.15.1/Bluetooth, RF4CE/RFID, 6LoWPAN, uIP/uIPv6,…

- Phát triển hạ tầng mạng, topo mạng IoTs hiện đại bao gồm Star, Tree, Clustering, Bus, Ring, Chain, Sweep, Tributaries-Delta, Mesh, Grid.

-  Các kỹ năng thực hành và làm chủ công nghệ cũng được chú trọng trong môn học này, thông qua việc hướng dẫn sinh viên làm quen với các môi trường phát triển phần mềm mã nguồn mở như TinyOS, Contiki OS, và lập trình phát triển các ứng dụng IoTs.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

12

Hệ thống thông tin địa lý nâng cao

 Môn học trình bày các khái niệm, các mô hình hệ thống thông tin địa lý, cầu trúc dữ liệu địa lý, các thuật toán phân tích không gian và cài đặt ứng dụng thực tế.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

13

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

 Các hệ hoạch định tài nguyên doanh nghiệp cho phép quản lý tích hợp các chức năng về tài chính, sản xuất, thu mua, bán hàng, phân phối và nguồn nhân lực của toàn tổ chức. Các quy trình kinh doanh và dòng công việc giữa các đơn vị chức năng được tổ chức hợp lý hóa và tái kết cấu quy trình kinh doanh nhằm đảm bảo mục tiêu của tổ chức.

Môn học cung cấp các khái niệm trong ERP, thành phần chính, cách thức hoạt động, business intelligence, tái cấu trúc quy trình kinh doanh  và áp dụng trong doanh nghiệp.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

14

Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng

Trang bị cho học viên một số vấn đề về: yêu cầu, phân loại, cách thức đánh giá đối với các mô hình ẩn thông tin. Cụ thể, phần đầu gồm các vấn đề liên quan ẩn thông tin trên dữ liệu số hoá như ảnh, âm thanh, video, v.v..; phần sau là định hướng nghiên cứu và ứng dụng ẩn thông tin trong thực tế như bảo vệ bản quyền, xác thực nội dung, dò vết, theo dõi phát sóng, kiểm soát sao chép, ...

3

Năm học 2019-2020

Bài tập Bài tập nhóm+đồ án+thi

15

Pháp chứng số trên máy tính và mạng

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về: