Skip to content Skip to navigation

Danh sách mô tả các môn học của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Môn chung

1

Triết học

- Tìm hiểu những học thuyết triết học cơ bản, đặc biệt là triết học Mác – Lênin, qua đó thấy được vai trò quan trọng của tư tưởng triết học đối với thực tiễn, cuộc sống của các dân tộc nói chung, của dân tộc Việt Nam hiện nay nói riêng.

- Tìm hiểu thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật, qua đó nâng cao trình độ tư duy lý luận của mình lên trình độ tư duy biện chứng.

- Không chỉ thấu hiểu tư duy biện chứng mà phải biết vận dụng tự giác tư duy biện chứng vào lĩnh vực công tác của chính mình để giải quyết những vấn đề do hoạt động chuyên môn hay do thực tiễn, cuộc sống đặt ra.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

2

Toán học

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về:

Giải tích mờ (Fuzzy analysis), Lý thuyết Tập thô (Rough Set Theory), và Giải tích ngẫu nhiên (Stochastic analysis) làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức khác của Toán học phục vụ cho ngành công nghệ thông tin.

4

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về:

- Các khái niệm về khoa học, nghiên cứu khoa học.

- Các phương pháp nghiên cứu khoa học trong CNTT.

- Cách viết các bài báo, đề cương nghiên cứu, luận văn.

2

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

4

Cơ sở dữ liệu nâng cao

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về: tiếp cận những kiến thức chuyên sâu về cơ sở dữ liệu (CSDL quan hệ).

- Lý thuyết: Trình bày các đặc điểm, các ích lợi và hạn chế, cách vận dụng các mô hình dữ liệu tiên tiến: CSDL quan hệ- đối tượng, CSDL phân tán, CSDL suy diễn, CSDL không quan hệ (NoSQL), CSDL không gian, CSDL đa phương tiện. 

- Thực hành: Học viên sẽ thiết kế các mô hình trên, thực hành các thao tác trên các hệ quản trị CSDL.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

5

Hệ hỗ trợ quyết định

Trang bị cho học viên một số vấn đề về: về cấu trúc hệ thống và các dạng hệ thống hệ hỗ trợ quyết định.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

6

An toàn bảo mật thông tin

 Trang bị cho học viên một số vấn đề chính liên quan đến bảo vệ thông tin, xác định mức độ bảo vệ và phản ứng đối với sự cố an ninh, và thiết kế một hệ thống, bảo mật thông tin hợp lý, phù hợp với việc phát hiện xâm nhập và các tính năng báo cáo.

 

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

7

Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về: các khái niệm, công nghệ và kiến trúc của mạng thế hệ sau (NGN). Nó cũng xem xét các trình điều khiển để di chuyển đến một NGN, cụ thể là: sự hội tụ của các dịch vụ và tích hợp các liên kết của các mạng, và đặc biệt là trong các địa chỉ sự dịch chuyển của điện thoại cho mạng dựa trên Internet. Ngoài việc kiểm tra thoại qua công nghệ IP, chúng ta xem xét các yêu cầu của một mạng lưới trên nền IP tích hợp hỗ trợ một loạt các hội tụ các dịch vụ thoại và dữ liệu.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

8

Công nghệ máy tính hiện đại

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về:  nguyên lý hoạt động, cách thiết kế của các bộ phận trong máy tính gồm:

- Kiến trúc và thiết kế bộ nhớ, thanh ghi, bộ dồn kênh-phân kênh, bộ giải mã-mã hóa, bộ cộng, bộ tính toán số học-logic.

- Kiến trúc và thiết kế Controller.

- Kiến trúc và thiết kế bộ lệnh, tính toán số học.

- Kiến trúc và thiết kế CPU, Bộ nhớ đa cấp.

- Bộ nhớ ngoài và các thiết bị nhập xuất.

- Kiến trúc máy tính song song.

- Môi trường và phát triển lập trình song song.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

9

Công nghệ phần mềm tiên tiến

 Môn học này cung cấp cho các học viên các kiến thức chuyên sâu và cập nhật về công nghệ phần mềm:

- Tổng quan về công nghệ phần mềm và các vấn đề, hướng nghiên cứu.

- Các vấn đề trong quy trình phát triển phần mềm và quản lý dự án phần mềm.

- Kiến trúc phần mềm.

- Các mẫu thiết kế trong phát triển phần mềm.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

10

Các hệ thống nhúng

 Trong môn này học viên sẽ tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản và nâng cao của các hệ thống nhúng phổ biến và có thể triển khai và phát triển các dự án trên embedded Linux. Học viên sẽ học các khái niệm trong phát triển các ứng dụng hệ thống nhúng và mở rộng các khái niệm này trong thiết kế và thực hiện device driver trên Linux. Các tùy chỉnh có liên quan đến phát triển phần mềm hệ thống trên hệ điều hành Linux cũng sẽ được dạy, cùng với các chủ đề khác liên quan đến phát triển device driver.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

11

Công nghệ internet of things hiện đại

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về:

- Trình bày các bộ giao thức mạng IoTs hiện đại phổ biến hiện nay như IEEE 802.15.4 WPAN/ZigBee, IEEE 802.15.1/Bluetooth, RF4CE/RFID, 6LoWPAN, uIP/uIPv6,…

- Phát triển hạ tầng mạng, topo mạng IoTs hiện đại bao gồm Star, Tree, Clustering, Bus, Ring, Chain, Sweep, Tributaries-Delta, Mesh, Grid.

-  Các kỹ năng thực hành và làm chủ công nghệ cũng được chú trọng trong môn học này, thông qua việc hướng dẫn sinh viên làm quen với các môi trường phát triển phần mềm mã nguồn mở như TinyOS, Contiki OS, và lập trình phát triển các ứng dụng IoTs.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

12

Hệ thống thông tin địa lý nâng cao

 Môn học trình bày các khái niệm, các mô hình hệ thống thông tin địa lý, cầu trúc dữ liệu địa lý, các thuật toán phân tích không gian và cài đặt ứng dụng thực tế.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

13

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

 Các hệ hoạch định tài nguyên doanh nghiệp cho phép quản lý tích hợp các chức năng về tài chính, sản xuất, thu mua, bán hàng, phân phối và nguồn nhân lực của toàn tổ chức. Các quy trình kinh doanh và dòng công việc giữa các đơn vị chức năng được tổ chức hợp lý hóa và tái kết cấu quy trình kinh doanh nhằm đảm bảo mục tiêu của tổ chức.

Môn học cung cấp các khái niệm trong ERP, thành phần chính, cách thức hoạt động, business intelligence, tái cấu trúc quy trình kinh doanh  và áp dụng trong doanh nghiệp.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

14

Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng

Trang bị cho học viên một số vấn đề về: yêu cầu, phân loại, cách thức đánh giá đối với các mô hình ẩn thông tin. Cụ thể, phần đầu gồm các vấn đề liên quan ẩn thông tin trên dữ liệu số hoá như ảnh, âm thanh, video, v.v..; phần sau là định hướng nghiên cứu và ứng dụng ẩn thông tin trong thực tế như bảo vệ bản quyền, xác thực nội dung, dò vết, theo dõi phát sóng, kiểm soát sao chép, ...

3

Năm học 2019-2020

Bài tập Bài tập nhóm+đồ án+thi

15

Pháp chứng số trên máy tính và mạng

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về:

- Các loại pháp chứng trên máy tính và trên mạng LAN, WAN và Internet.

- Các kỹ thuật thu thập các bằng chứng điện tử và cách thức thu thập.

- Cách tiếp cận có hệ thống khi tiến hành một điều tra pháp chứng trên dữ liệu máy tính, dữ liệu mạng máy tính (cả điều tra công quyền và điều tra nội bộ), tìm kiếm dấu vết bằng chứng trên Internet.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

16

Xử lý tín hiệu số nâng cao

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về:

- Cách nhìn khác nhau về tín hiệu và hệ thống trên miền thời gian, miền Z, miền tần số và mối quan hệ giữa chúng.

- Đặc biệt, chú trọng việc hiện thực các hệ thống và xử lý tín hiệu bằng phương pháp số. Do vậy, môn học này còn trình bày các phương pháp biến đổi và xử lý tín hiệu như biến đổi Z, biến đổi Fourier rời rạc, biến đổi Fourier nhanh, các mô hình giải thuật tính toán, các phương pháp thiết kế các bộ lọc số và một số ứng dụng.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

17

Xử lý dữ liệu lớn

Về lý thuyết,môn học sẽ giới thiệu kỹ thuật tiên tiến trong việc lưu trữ và xử lý dữ liệu lơn. Đồng thời giới thiệu các chủ đề nghiên cứu liên kết với kỹ thuật này. Các kĩ thuật bao gồm hệ thống tập tin phân tán, các loại cơ sở dư liệu NoSQL, mô hình lập trình MapReduce.

Về thực hành, các học viên sẽ được làm quen với việc cài đặt và tích hợp các thành phần của Hadoop eco-system (HDFS, MapReduce, Spark, HBase, Pig, Hive, etc) trên hệ thống máy ảo, đồng thời triển khai một ứng dụng đơn giản minh họa cho một kịch bản điển hình của xử lý dữ liệu lớn đó là dữ liệu được lưu trữ phân tán trên nhiều máy khác nhau và việc xử lý cũng được phân chia thành các thành phần nhỏ có thể xử lý độc lập và song song trên nhiều máy khác nhau, trước khi được tổng hợp để có kết quả sau cùng

4

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

18

Quản lý hệ thống công nghệ thông tin

Trang bị cho học viên một số vấn đề về việc kết hợp các kiến thức quản lý, chiến lược và kỹ năng kỹ thuật để xác định mục tiêu, hoạch định chiến lược về công nghệ thông tin và điều phối hoạt động của các thành phần hệ thống thông tin phục vụ mục tiêu, sứ mệnh của tổ chức, doanh nghiệp

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

19

Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề

 Cung cấp kiến thức mang tính hệ thống và có chiều sâu về thuật toán và các phương pháp giải quyết vấn đề. Nội dung bao gồm cơ sở lý thuyết về độ phức tạp thuật toán và các phương pháp nâng cao hiệu quả của thuật toán, vấn đề và phương pháp mô hình hóa vấn đề, các lớp bài toán có độ phức tạp cao và các thuật giải.

4

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

20

Nguyên lý và phương pháp lập trình

 Môn học này nhằm ôn lại những nguyên lý cơ bản về lập trình trên các ngôn ngữ lập trình đã học, đồng thời nâng cao kiến thức về phương pháp và kỹ thuật lập trình trên các dòng ngôn ngữ lập trình khác nhau, cùng một số kỹ thuật tối  ưu hóa chương trình. Ngoài ra môn học còn cung cấp cho học viên những kiến thức để xây dựng một ngôn ngữ lập trình: văn phạm, cú pháp, ngữ pháp, trình biên dịch.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

21

Tìm kiếm thông tin thị giác

 Môn học này giới thiệu các kĩ thuật cơ bản và nâng cao trong việc xây dựng các hệ thông tìm kiếm thông tin thị giác, cụ thể là tìm kiếm ảnh và video. Trong đó, chú trọng vào các nội dung chính: rút trích và biểu diễn đặc trưng hình ảnh/video, so khớp hình ảnh/video, các kĩ thuật đánh chỉ mục tìm kiếm, hậu xử lý kết quả tìm kiếm ảnh/video

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

22

Xử lý ảnh và thị giác máy tính

 Trong thị giác máy tính, mục tiêu là phát triển các phương pháp cho phép một máy tính có thể “hiểu” và phân tích ảnh và video. Học viên sẽ được dạy các chủ đề căn bản và nâng cao trong lĩnh vực thị giác máy tính bao gồm định dạng ảnh, phát hiện đặc trưng, phân đoạn, multiple view geometry, học, nhận dạng và xử lý video.

4

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

23

Công nghệ tri thức và ứng dụng

 Cung cấp kiến thức cơ sở và chuyên sâu về Công nghệ tri thức, cùng với phương pháp thiết kế các hệ cơ sở tri thức, hệ chuyên gia, cũng như các hệ thống khác có liên quan đến việc xử lý tri thức. Bên cạnh đó, cũng giới thiệu các ứng dụng công nghệ tri thức trong việc xây dựng các hệ thống trong thực tế.

4

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

24

Nhận dạng thị giác và ứng dụng

 Môn học này tập trung vào các bài toán nhận dạng trên ảnh video như: nhận dạng khuôn mặt và cảm xúc, nhận dạng đối tượng, nhận dạng sự kiện, nhận dạng hành động trên ảnh/video. Trong đó, nội dung chính bao gồm các phương pháp cơ bản, nâng cao trong các hệ thống nhận dạng và ứng dụng thực tế của các hệ thống nhận dạng trong các lĩnh vực khác như giải trí, tương tác người-máy, khai thác nội dung trong các cơ sở dữ liệu hình ảnh/video lớn.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

25

Điện toán lưới đám mây

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về:

- Điện toán lưới và đám mây cho phép làm việc với các tài nguyên từ những mạng máy tính để tăng cường năng lực xử lý, lưu trữ dữ liệu, khả năng truy cập các nguồn lực tính toán to lớn theo cách hoạt động của các tổ chức ảo.

 - Người dùng có thể khai thác, nâng cấp và mở rộng cơ sở hạ tầng của mình một cách linh hoạt để đáp ứng nhu cầu tính toán, giải quyết các vấn đề trong ứng dụng của mình.

 

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

26

Chuyên đề Công nghệ tri thức

Tổng quan về Công nghệ tri thức

Các phương pháp nghiên cứu cận hiện đại của Công nghệ tri thức

Những vấn đề trong nghiên cứu và ứng dụng của Công nghệ tri thức

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

27

Biểu diễn tri thức và suy luận

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về:

- Cách tổng hợp và có chiều sâu về các phương pháp biểu diễn tri thức và và suy luận trên máy tính, tư duy nghiên cứu phát triển các mô hình tri thức giúp thiết kế các cơ sở tri thức cho các ứng dụng thực tế.

- Các phương pháp cơ bản như biểu diễn tri thức theo logic vị từ, hệ luật dẫn, mạng ngữ nghĩa đến các phương pháp mới như các đồ thị khái niệm, mạng tính toán và mạng đối tượng, mô hình COKB và các ontology. Một số ứng dụng thực tế cũng được giới thiệu và phần thiết kế chính của các ứng dụng này cũng sẽ được trình bày một cách đầy đủ chi tiết.

4

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

28

Ngôn ngữ học máy tính

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về:

 - Các phương pháp, thuật toán phân tích cú pháp trên văn phạm CFG (Context-Free Grammars) và DCG(Definite-Clause rammars),

 - Trên cơ sở đó môn học giới thiệu cho sinh viên các phương pháp và kỹ thuật căn bản để xử lý ngữ nghĩa câu dựa trên lý thuyết ngữ nghĩa hình thức.

4

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

29

Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Trang bị cho học viên một số vấn đề về:

-  Khái niệm, thuật giải, kỹ thuật và hệ thống khai thác dữ liệu với các chủ đề sau:

- Vai trò của khai thác dữ liệu trong kỷ nguyên số.

- Chuẩn bị dữ liệu, tích hợp, chuyển đổi.

- Nhà kho dữ liệu. Khai thác luật kết hợp và tập phổ biến: khái niệm cơ bản và các phương pháp nâng cao.

- Phân lớp: khái niệm cơ bản và kỹ thuật nâng cao.

- Gom nhóm:  khái niệm cơ bản và kỹ thuật nâng cao.

- Khai thác dữ liệu văn bản và dữ liệu web

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

30

Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Trang bị cho học viên một số vấn đề về:

- Tổng quan về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

- Các phương pháp nghiên cứu cận hiện đại của Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

- Những vấn đề trong nghiên cứu và ứng dụng của Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

31

Chuyên đề nghiên cứu và ứng dụng về Thị giác máy tính

Trang bị cho học viên một số vấn đề về:

- Tổng quan về Thị giác máy tính

- Các phương pháp nghiên cứu cận hiện đại của Thị giác máy tính

- Những vấn đề trong nghiên cứu và ứng dụng của Thị giác máy tính

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

32

Hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến

Học phần trình bày các kiến thức và khái niệm về các mô hình dữ liệu tiên tiến như:CSDL tích cực, CSDL thời gian, CSDL không gian và Multimedia, CSDL suy diễn. Ngoài ra, học phần bao gồm các mô hình CSDL hướng đối tượng, các hệ quản trị CSDL hướng đối tượng, các kiến trúc CSDL phân tán, phân đoạn và cấp phát trong CSDL phân tán, xử lý truy vấn và kiểm soát đồng hành trong CSDL phân tán.

4

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

33

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

 Các hệ hoạch định tài nguyên doanh nghiệp cho phép quản lý tích hợp các chức năng về tài chính, sản xuất, thu mua, bán hàng, phân phối và nguồn nhân lực của toàn tổ chức. Các quy trình kinh doanh và dòng công việc giữa các đơn vị chức năng được tổ chức hợp lý hóa và tái kết cấu quy trình kinh doanh nhằm đảm bảo mục tiêu của tổ chức.

Môn học cung cấp các khái niệm trong ERP, thành phần chính, cách thức hoạt động, business intelligence, tái cấu trúc quy trình kinh doanh  và áp dụng trong doanh nghiệp.

3

Năm học 2019-2020

Bài tập nhóm+đồ án+thi

34

Phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về phân tích dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn với các dịch vụ điện toán đám mây. Trang bị kiến thức và kỹ năng lập trình trên nền tảng xử lý phân tán, song song, với hệ quản trị CSDL phi quan hệ.

 

4

Năm học 2020-2021

Bài tập nhóm+đồ án+thi

35

Phân tích thiết kế HTTT nâng cao

Học phần cung cấp các kiến thức nâng cao về phân tích và thiết kế hệ thống, trong đó nhấn mạnh yêu cầu hiểu về doanh nghiệp như một hệ thống, một tổ chức có đặc trưng văn hóa. Trang bị kiến thức và kỹ năng lập, quản lý dự án xây dựng hệ thống thông tin ; kiến thức và kỹ năng phân tích thiết kế, đặc biệt là thiết kế dữ liệu.

 

4

Năm học 2020-2021

Bài tập nhóm+đồ án+thi

36

Phân tích dữ liệu kinh doanh

Học phần cung cấp các kỹ thuật phân tích dữ liệu cần thiết cho việc thực hiện phân tích dữ liệu trong nghiên cứu, các dữ liệu trong kinh doanh. Ngoài ra, người học được trang bị kiến thức kiến thức nền tảng của các công thức toán học cần thiết, từ các tình huống trong thực tế, dưới dạng các ứng dụng trong kinh doanh, thực hành trên các phần mềm SPSS, ngôn ngữ R.

 

 

4

Năm học 2020-2021

Bài tập nhóm+đồ án+thi

37

Hệ kinh doanh điện tử

Học phần cung cấp những kiến thức cơ sở lý thuyết cũng như kỹ năng quản lý việc kinh doanh trên Internet. Các kiến thức cơ sở về kinh doanh điện tử, các công nghệ được sử dụng nhằm quản lý kinh doanh online, các chiến lược và các công nghệ được sử dụng trong kinh doanh điện tử, việc triển khai thực hiện các sáng kiến kinh doanh điện tử.  Bên cạnh đó, trong quá trình học, các bài tập tình huống được phân tích giúp người học hiểu rõ hơn các vấn đề của kinh doanh điện tử trong tổ chức. 

 

4

Năm học 2020-2021

Bài tập nhóm+đồ án+thi

38

Hệ thống thông tin địa lý nâng cao

 Môn học trình bày các khái niệm, các mô hình hệ thống thông tin địa lý, cầu trúc dữ liệu địa lý, các thuật toán phân tích không gian và cài đặt ứng dụng thực tế.

3

Năm học 2021-2022

Bài tập nhóm+đồ án+thi

39

Công nghệ thương mại điện tử

Học phần cung cấp những kiến thức cơ sở lý thuyết cũng như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông thông tin trong lĩnh vực công nghệ thương mại điện tử. Nội dung phân tích dữ liệu và các yếu tố khác ảnh hưởng đến công nghệ thương mại điện tử. Người học sẽ vận dụng kiến thức đẻ kiểm tra, thực hiện, thiết kế, duy trì công nghệ thương mại điện tử

4

Năm học 2021-2022

Bài tập nhóm+đồ án+thi

40

Hệ thống thông tin di động

Học phần cung cấp những kiến thức cơ sở lý thuyết cũng như kỹ năng hệ thống thông tin di động, bao gồm các đặc tính và mô hình  truyền thông , các kỹ thuật và ứng dụng truyền thông  cũng như việc ứng dụng triển khai trong thực tế

4

Năm học 2021-2022

Bài tập nhóm+đồ án+thi

 

NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

41

Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về: các khái niệm, công nghệ và kiến trúc của mạng thế hệ sau (NGN). Nó cũng xem xét các trình điều khiển để di chuyển đến một NGN, cụ thể là: sự hội tụ của các dịch vụ và tích hợp các liên kết của các mạng, và đặc biệt là trong các địa chỉ sự dịch chuyển của điện thoại cho mạng dựa trên Internet. Ngoài việc kiểm tra thoại qua công nghệ IP, chúng ta xem xét các yêu cầu của một mạng lưới trên nền IP tích hợp hỗ trợ một loạt các hội tụ các dịch vụ thoại và dữ liệu.

4

Năm học 2020-2021

Bài tập nhóm+đồ án+thi

 

42

Công nghệ máy tính hiện đại

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về:  nguyên lý hoạt động, cách thiết kế của các bộ phận trong máy tính gồm:

- Kiến trúc và thiết kế bộ nhớ, thanh ghi, bộ dồn kênh-phân kênh, bộ giải mã-mã hóa, bộ cộng, bộ tính toán số học-logic.

- Kiến trúc và thiết kế Controller.

- Kiến trúc và thiết kế bộ lệnh, tính toán số học.

- Kiến trúc và thiết kế CPU, Bộ nhớ đa cấp.

- Bộ nhớ ngoài và các thiết bị nhập xuất.

- Kiến trúc máy tính song song.

- Môi trường và phát triển lập trình song song.

4

Năm học 2021-2022

Bài tập nhóm+đồ án+thi

43

An toàn bảo mật hệ thống thông tin

 Trang bị cho học viên một số vấn đề chính liên quan đến bảo vệ thông tin, xác định mức độ bảo vệ và phản ứng đối với sự cố an ninh, và thiết kế một hệ thống, bảo mật thông tin hợp lý, phù hợp với việc phát hiện xâm nhập và các tính năng báo cáo.

 

4

Năm học 2021-2022

Bài tập nhóm+đồ án+thi

44

Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng

Trang bị cho học viên một số vấn đề về: yêu cầu, phân loại, cách thức đánh giá đối với các mô hình ẩn thông tin. Cụ thể, phần đầu gồm các vấn đề liên quan ẩn thông tin trên dữ liệu số hoá như ảnh, âm thanh, video, v.v..; phần sau là định hướng nghiên cứu và ứng dụng ẩn thông tin trong thực tế như bảo vệ bản quyền, xác thực nội dung, dò vết, theo dõi phát sóng, kiểm soát sao chép, ...

3

Năm học 2021-2022

Bài tập nhóm+đồ án+thi

45

Công nghệ internet of things hiện đại

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về:

- Trình bày các bộ giao thức mạng IoTs hiện đại phổ biến hiện nay như IEEE 802.15.4 WPAN/ZigBee, IEEE 802.15.1/Bluetooth, RF4CE/RFID, 6LoWPAN, uIP/uIPv6,…

- Phát triển hạ tầng mạng, topo mạng IoTs hiện đại bao gồm Star, Tree, Clustering, Bus, Ring, Chain, Sweep, Tributaries-Delta, Mesh, Grid.

-  Các kỹ năng thực hành và làm chủ công nghệ cũng được chú trọng trong môn học này, thông qua việc hướng dẫn sinh viên làm quen với các môi trường phát triển phần mềm mã nguồn mở như TinyOS, Contiki OS, và lập trình phát triển các ứng dụng IoTs.

4

Năm học 2021-2022

Bài tập nhóm+đồ án+thi

46

Pháp chứng số trên máy tính và mạng

 Trang bị cho học viên một số vấn đề về:

- Các loại pháp chứng trên máy tính và trên mạng LAN, WAN và Internet.

- Các kỹ thuật thu thập các bằng chứng điện tử và cách thức thu thập.

- Cách tiếp cận có hệ thống khi tiến hành một điều tra pháp chứng trên dữ liệu máy tính, dữ liệu mạng máy tính (cả điều tra công quyền và điều tra nội bộ), tìm kiếm dấu vết bằng chứng trên Internet.

3

Năm học 2021-2022

Bài tập nhóm+đồ án+thi

47

Mật mã và ứng dụng

Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức về mật mã, bao gồm sự hiểu biết

khái quát về mã hoá như lịch sử của mật mã học, các giải thuật mã hoá cổ điển, mã

hoá khoá đối xứng, giải thuật trao đổi khoá, mã hoá khoá công khai, các phương thức

tấn công mật mã và ứng dụng của nó trong việc chứng thực, toàn vẹn dữ liệu, chữ ký

số. Môn học cũng giới thiệu về hạ tầng khoá công khai, quản lý khoá, một số giao thức

bảo mật mạng dựa trên mã hoá như IPSec, SSL, PGP, Kerberos, SSH cũng như các

ứng dụng sử dụng các giao thức trong việc bảo mật thông tin.

3

Năm học 2021-2022

Bài tập nhóm+đồ án+thi

48

Mạng không dây thế hệ mới

Tóm tắt nội dung:

Môn học trình bày những nội dung sau:

• Trình bày tổng quan các hệ thống truyền thông không dây.

• Trình bày các giao thức truyền dữ liệu cho mạng IEEE 802.11ac, IEEE

802.ah và mạng 5G.

• Trình bày những kỹ thuật điều chế tín hiệu M-QAM để tăng tốc dữ liệu

truyền.

 

• Trình bày những kỹ thuật điều chế tín hiệu cho hệ thống MIMO, MU-

MIMO để cải thiện băng thông đường truyền.

 

• Trình bày những kỹ thuật điều chế tín hiệu cho hệ thống Massive MIMO

để cải thiện tốc độ truyền.

• Trình bày những kỹ thuật điều chế tín hiệu cho hệ thống NOMA để cải

thiện tốc độ truyền và băng thông cho mạng 5G.

• Trình bày những kỹ thuật mã hóa tín hiệu để phát hiện lỗi và sửa lỗi dữ

liệu truyền RC4, AES.

3

Năm học 2021-2022

Bài tập nhóm+đồ án+thi