Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS Nguyễn Trần Minh Khuê

Kính chào các Anh, Chị Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS. Nguyễn Trần Minh Khuê để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn" . Các nội dung sẽ được trình bày trong Báo cáo học thuật lần 01 của luận án " Nghiên cứu, phát triển hệ thống đa tác tử thông minh để truy vấn tri thức trên các cơ sở tri thức của nhiều lĩnh vực " : Người hướng dẫn chính: GS.TS. Nguyễn Thúc Hải Người hướng dẫn phụ : PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn Nội dung báo cáo: - Giới thiệu vấn đề và các nghiên cứu liên quan, hạn chế của các hệ thống đa tác tử - Một số platform của hệ thống...

Thư mời tham dự buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS Hồ Trung Thành

Kính gửi quý Thầy, Cô Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS. Hồ Trung Thành để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn" . Các nội dung sẽ được trình bày trong Báo cáo học thuật lần 01 của luận án "P hân tích mạng xã hội dựa theo mô hình chủ đề và ứng dụng " : Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Phúc Nội dung báo cáo: 1. Tổng quan về phân tích mạng xã hội 2. Giới thiệu mô hình chủ đề 3. Công trình nghiên cứu liên quan 4. Tổng quan nghiên cứu của luận án 5. Giới thiệu bài toán và nội dung nghiên cứu luận án Người báo cáo : NCS. Hồ Trung Thành...

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS. Mai Tiến Dũng

Kính chào các Anh, Chị Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS. Mai Tiến Dũng để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn" . Các nội dung sẽ được trình bày trong Báo cáo học thuật lần 01 của luận án "Truy vấn video sử dụng đa đặc trưng" : Người hướng dẫn: GS.TSKH. Hoàng Văn Kiếm Nội dung: Báo cáo tổng quan và Nội dung nghiên cứu của Luận án. 1. Giới thiệu bài toán 2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 3. Những công trình nghiên cứu liên quan 4. Những vấn đề thách thức 5. Mục tiêu nghiên cứu và nội dung nghiên cứu trong luận án. Người báo cáo : NCS...

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ