Skip to content Skip to navigation

Ban hành Quy định tổn chức, quản lý và sử dụng hệ thống học liệu Đại học Quốc Gia TPHCM

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên về việc: Ban hành Quy định tổn chức, quản lý và sử dụng hệ thống học liệu Đại học Quốc Gia TPHCM .

Anh/Chị xem văn bản đính kèm tại các links sau :

 Bản có chữ ký, đóng dấu :
1886_QD_DHQG,31-12-2020.PDF