Skip to content Skip to navigation

Thông báo quyết định trao học bổng tài trợ của Rosen cho học viên có thành tích cao trong học tập khóa 2017

Căn cứ thông báo về việc xét học bổng cho học viên cao học ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Phòng ĐTSĐH&KHCN;

Căn cứ danh sách đề nghị xét học bổng của Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Công tác Sinh viên;

Hiệu trưởng Quyết định về việc trao học bổng tài trợ của Rosen cho học viên có thành tích cao trong học tập khóa 2017 tại quyết định số 519/ QĐ-ĐHCNTT, ngày 30 tháng 08 năm 2018 đối với các học viên có tên sau:

1.Dương Phi Long, MSHV: CH1702012, ngành CNTT

2. Tôn Nữ Thị Sáu, MSHV: CH1702014, ngành CNTT

3. Nguyễn Xuân Đức, MSHV: CH1702006, ngành CNTT

4. Tống Duy Tân, MSHV: CH1702016, ngành KHMT

5. Trần Minh Đang, MSHV: Ch1702003, ngành CNTT

Mức học bổng: 10,000,000đồng/suất

Chúc mừng các học viên!

Thông tin về việc trao học bổng sẽ thông báo sau.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.