Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận cẩm nang cho khóa 11

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 đến nhận cẩm nang cho khóa 11 tại Văn phòng Sau đại học tại cơ sở Điện Biên Phủ.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN