Skip to content Skip to navigation

Thông báo mã lớp môn Biểu diễn tri thức và suy luận

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo mã lớp môn Biểu diễn tri thức và suy luận trên MS Team do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách.

Mã lớp: CS2201.CH1402

Code: prwjaep

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN