Skip to content Skip to navigation

Thông báo hoàn tất yêu cầu về luận văn trước khi bảo vệ

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên cao học đăng ký bảo vệ luận văn (dành cho học viên đã có mail yêu cầu) về các nội dung cần thực hiện trước khi bảo vệ (chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm).

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: