Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ - bù

Thông báo lịch học ngày 31/1/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Các hệ thống nhúng sáng chủ nhật do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách, nghỉ môn Toán buổi chiều chủ nhật do Thầy Dương Tôn Đảm phụ trách ngày 31/1/2021. Môn Triết học tối chủ nhật sẽ học sáng chủ nhật ngày 31/1/2021. Qua tết lịch học tối chủ nhật bình thường. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo nghỉ - bù