Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc nhận tiền học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học năm 2018

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-ĐHCNTT, ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc Cấp học bổng cho nghiên cứu sinh năm 2018. Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo về việc nhận tiền học bổng như sau:

  1. Danh sách nghiên cứu sinh được nhận học bổng:
  • NCS. Bùi Danh Hường
  • NCS. Nguyễn Thị Phương Trang
  • NCS. Hoàng Tùng
  1. Thời gian, địa điểm:

       a. Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12 tháng 4 năm 2018.

  • Buổi sáng: từ 8h30 đến 11h00.
  • Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h00.

       b. Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

  1. Thủ tục nhận tiền:
  • Trong thời gian nêu trên, nghiên cứu sinh có tên trong danh sách liên hệ trực tiếp Phòng Kế hoạch Tài chính để nhận tiền học bổng.
  • Phải xuất trình thẻ nghiên cứu sinh hoặc giấy tờ tùy thân khác.

PHÒNG ĐTSĐH&KHCN