Skip to content Skip to navigation

Thư mời tham dự báo cáo học thuật lần 01 của NCS Trần Minh Tùng

Kính gửi Quý Thầy/Cô, Anh/Chị NCS

Khoa Khoa học Máy tính sẽ tổ chức buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS Trần Minh Tùng để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn.

Tên luận án: “ Phát hiện sự kiện bất thường trong video ”.
Người hướng dẫn:  - TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

                               - PGS.TS. Nguyễn Văn Tâm

Nội dung báo cáo học thuật lần 01:

1. Giới thiệu

   - Cơ sở nghiên cứu

   - Phát biểu bài toán nghiên cứu

   - Phạm vi và động lực nghiên cứu 

2. Mục đích, mục tiêu và nội dung luận án

   - Mục đích nghiên cứu

   - Mục tiêu nghiên cứu

   - Nội dung nghiên cứu

3. Cách tiếp cận thực hiện luận án

   - Nghiên cứu tổng quan

   - Xây dựng bộ dữ liệu bất thường trong video trên không

   - Đề xuất phương pháp phát hiện sự kiện bất thường trong video

4. Các đóng góp và công bố nghiên cứu

   - Các đóng góp chính của luận án

   - Các công bố chính và các công bố có liên quan

5. Kết luận

Thời gian: 09h00 sáng thứ sáu, ngày 07/06/2024
Địa điểm: phòng E5.3

Kính mời Quý Thầy/Cô, Anh/Chị NCS đến tham dự.

Trân trọng,