Skip to content Skip to navigation

Thông báo điều chỉnh kế hoạch năm học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học Quyết định số 75 ngày 05 tháng 06 năm 2015 về việc điều chỉnh kế hoạch năm học thay thế Quyết định số 45 ngày 03 tháng 02 năm 2015. Trân trọng.