Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp báo cáo cuối kỳ môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nâng cao

A. Nộp bản mềm ở courses: Deadline: 29.7.2022

- Đại diện nhóm nộp bài  (1 nhóm / 1 người nộp)

- Lưu ý hoàn thiện theo góp ý của GV, HV trong lớp về các nội dung cần cải tiến

- Nộp bài bao gồm đầy đủ: báo cáo word, checklist, Code, các video demo. Tất cả nén lại trong 1 thư mục đặt tên là DoAnCK_Groupxx (với xx là số thứ tự nhóm đã đăng ký)

- Trong báo cáo ghi rõ phân công công việc, đánh giá mức độ hoàn thành của công việc được giao, và mức độ đóng góp (%) trong tổng thể đồ án của từng thành viên.

- Báo cáo ghi rõ: Loại Phân tích thiết kế HTTT hay Chia sẻ kinh nghiệm

- Các nhóm ở lần báo cáo seminar bị đánh giá chưa đạt, cần lưu ý để hoàn thiện tốt hơn trong bản nộp này.

B. Nộp bản in file báo cáo word ở VP. Điện Biên Phủ:

- Đại diện nhóm nộp và ký tên trong danh sách

- Thời gian: ngày 30-31.7.2022

Các nhóm không nộp đầy đủ bản mềm trên courses (mục A) và bản in (mục B) sẽ không có điểm môn học.