Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Mật mã và ứng dụng ngày 24/7, 31/7/2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/chị học viên nghỉ môn Mật mã và ứng dụng do Thầy Nguyễn Ngọc Tự phụ trách ngày 24/7 và 31/7/2022.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN