Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả phúc khảo tiếng Anh Đánh giá năng lực kỳ thi ngày 24/04/2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến học viên kết quả phúc khảo tiếng Anh kỳ thi Đánh giá năng lực đạt chuẩn đầu ra ngày 24/04/2022 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm.

Phòng ĐTSĐH&KHCN