Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Các hệ thống nhúng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo điểm thi môn Các hệ thống nhúng . Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN