Skip to content Skip to navigation

V/v Thông báo thời khóa biểu giảng dạy môn học cho khóa 16 (năm tuyển 2021) đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên về thời khóa biểu  giảng dạy môn học dự kiến cho khóa 16 (năm tuyển 2021) đợt 2 thuộc học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho các ngành CNTT, HTTT, ATTT, ngành KHMT sẽ thông báo sau theo file đính kèm.

Anh/Chị đăng ký trên hệ thống. Thời gian đăng ký môn học: 11/06/2022 - 13/06/2022

Trân trọng

Kim Cương