Skip to content Skip to navigation

Thư mời tham dự Báo cáo học thuật lần 02 của NCS Nguyễn Văn Kiệt

Kính gửi Quý Thầy, Cô

Khoa KHMT sẽ tổ chức buổi Báo cáo học thuật lần 02 của NCS. Nguyễn Văn Kiệt để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn.

Tên luận án: “Nghiên cứu mô hình đọc hiểu tự động cho văn bản tiếng Việt”.
Người hướng dẫn:  
TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân, TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

Nội dung báo cáo lần 02:

1. Giới thiệu bài toán

2. Hướng tiếp cận và thách thức

3. Mục tiêu của luận án

4. Hướng tiếp cận của luận án

5. Kết quả nghiên cứu và đóng góp

6. Kết luận và hướng phát triển

Thời gian: 09h00 sáng thứ sáu 30/06/2023.
Phòng E5.3
 
Kính mời Quý Thầy, Cô sắp xếp đến tham dự.
Trân trọng.