Skip to content Skip to navigation

Thư mời tham dự Báo cáo học thuật lần 01 của NCS Nguyễn Văn Kiệt

Kính chào các Thầy, Cô

Khoa KHMT sẽ tổ chức buổi Báo cáo học thuật lần 01 của NCS. Nguyễn Văn Kiệt để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn.

Tên luận án: “Nghiên cứu mô hình đọc hiểu tự động cho văn bản tiếng Việt”.
Người hướng dẫn:  
TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân, TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

Nội dung: TỔNG QUAN VỀ LUẬN ÁN
1. Thực trạng và động lực xây dựng mô hình đọc hiểu tự động cho văn bản tiếng Việt
2. Tổng quan những nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực của đề tài
3. Mục tiêu nghiên cứu
4. Kết quả nghiên cứu, đóng góp của luận án
5. Kết luận và hướng phát triển

Thời gian: 09h00 sáng thứ sáu 28/04/2023.
Phòng E5.3
 
Kính mời các Thầy, Cô sắp xếp đến tham dự.
Trân trọng.