Skip to content Skip to navigation

Thông báo xét kinh phí hỗ trợ và khen thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên đợt tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo triển khai xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH sinh viên đợt  tháng 10 năm 2022.

Anh/Chị vui lòng điền thông tin bài báo KH vào form đăng ký: https://forms.gle/xJMzoF151facKuSPA và forward Response Receipt về về email của GVHD,  Phòng ĐTSĐH&KHCN (qlsdh@uit.edu.vn)

Quy trình xét hỗ trợ kinh phí khen thưởng NCKH SV được thực hiện theo quy định: https://khcn.uit.edu.vn/sites/default/files/documents/561-qd-dhcntt-09-9-2020scan.pdf

Thời hạn: Hết ngày 23/10/2022

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN