Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thi kết thúc môn Toán

Phòng thông báo về việc thi kết thúc môn Toán do Thầy Dương Tôn Đảm phụ trách như sau:
Học viên phải nộp báo cáo đã được giảng viên hướng dẫn trước ngày 31/07/2021 bằng file cho Thầy theo địa chỉ Email : damdt@uit.edu.vn (ĐTDĐ của Thầy là 0903841552), không phải thi trực tuyến, môn Toán sẽ có 2 cột điểm (theo 02 phần Lý thuyết và ứng dụng thực hành).

Trân trọng
Phòng ĐTSĐH&KHCN