Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thi kết thúc môn "Hệ kinh doanh điện tử"

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo về hình thức thi môn "Hệ kinh doanh điện tử" như sau:

Thi vấn đáp online: Ngày 21/08/2021

Bài thi giữa kỳ nộp theo thông báo trước đó.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN