Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thi kết thúc môn "Biểu diễn tri thức và suy luận"

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên về hình thức thi như sau:

1) Các nhóm làm đồ án (điểm giữa kỳ) gởi files nộp qua email tới 

      dvnhon@gmail.com

      subject:  nộp bài đồ án lớp cao học "BDTT & SL"

      Nội dung email: ghi rõ tựa đề đồ án và danh sách thành viên nhóm làm đồ án

      Đính kèm: các files nộp theo email.

      Deadline:  26/7.

  2) Do tình hình dịch Covid-19, nên việc thi viết cuối kỳ được thay thế bằng báo cáo (online) đồ án.

      trước ngày báo cáo đồ án các nhóm gởi cho thầy tới email dvnhon@gmail.com

      subject:  nộp slides báo cáo đồ án lớp cao học "BDTT & SL"

      Nội dung email: ghi rõ tựa đề đồ án và danh sách thành viên nhóm làm đồ án

      Đính kèm các files gồm:  slides (.PPT), clip demo (nếu có)

      Deadline:  30/7.

Ngày báo cáo online dự kiến: Tối thứ 7 ngày 14/8/2021

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN