Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH dành cho học viên cao học khóa 11 thực hiện trong năm 2017

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của học viên, Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên cao học khóa 11 về việc đăng ký đề tài nghiên cứu, thực hiện trong năm 2017 như sau:
  • Kinh phí thực hiện đề tài: 5.000.000 đồng/đề tài.
  • Điều kiện tham gia: học viên cao học và không quá 3 học viên/ đề tài.
  • Thời gian thực hiện đề tài: 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
  • Học viên đăng ký đề tài và upload thuyết minh qua form: từ ngày ra thông báo này đến ngày 06/9/2017.
  • Link form thuyết minh đề tài: https://goo.gl/zZAwpa
  • Link form đăng ký: https://goo.gl/9VhL5V
  • Hướng dẫn liên quan đến đăng ký đề tài: https://goo.gl/S8g4RF