Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc cho thôi học đối với học viên chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 2018 đợt 1

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Quyết định 314/QĐ-ĐHCNTT ngày 24 tháng 5 năm 2021 về việc cho thôi học đối với học viên chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 2018 đợt 1 có tên trong danh sách đính kèm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN