Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc cấp học bổng Hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Nhằm hỗ trợ về công tác nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu sinh trong thời gian học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Nhà trường thông báo về việc cấp học bổng Hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu sinh với những nội dung như sau:

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ cấp 05 học bổng Hỗ trợ nghiên cứu khoa học dành cho nghiên cứu sinh trong năm học.

1. Đối tượng được nhận học bổng:

 • Nghiên cứu sinh đang học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

2. Quyền lợi và trách nhiệm của người nhận học bổng:

 • Quyền lợi:
 • Học bổng toàn phần:

- Số tiền 15 triệu đồng/năm nếu nghiên cứu sinh là cán bộ của Trường;

- Số tiền 30 triệu đồng/năm đối với các nghiên cứu sinh khác.

 • Học bổng được cấp làm 2 lần/năm.
 • Trách nhiệm: làm việc toàn thời gian (1 tuần – 3 đến 5 ngày) tại Phòng thí nghiệm hoặc Đơn vị chuyên môn của Trường trong thời gian nhận học bổng.
 • Thực hiện: có báo cáo tiến độ nghiên cứu và kết quả 6 tháng/lần.

3. Điều kiện xét học bổng:

 • Để được xét học bổng, ứng viên phải:
 • Còn trong thời gian đào tạo tiến sĩ chính thức theo Quyết định;
 • Có báo cáo kế hoạch nghiên cứu trong thời gian nhận học bổng rõ ràng và có kết quả dự kiến phù hợp với luận án;
 • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính đúng hạn theo quy định;
 • Có thành tích nghiên cứu khoa học;
 • Để được cấp học bổng đợt 2 trong năm hay các đợt tiếp theo, nghiên cứu sinh phải có ít nhất 1 bài báo tạp chí trong nước (được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận) được nhận đăng hoặc trong thời gian bình duyệt.

4. Hồ sơ gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp học bổng và cam kết của nghiên cứu sinh (theo mẫu);
 • Đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ;
 • Nhận xét của người hướng dẫn về tiến độ học tập và nghiên cứu;
 • Kế hoạch học tập và nghiên cứu;
 • Lý lịch khoa học.

5. Thời gian nộp đơn:

 • Thời gian nộp đơn: đến hết ngày 20/8/2017.
 • Thời gian thông báo kết quả: dự kiến tháng 9/2017.

6. Thông tin liên hệ:

 • Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh;

Điện thoại: (028) 372 52 002 + 110           Email: dtsdh@uit.edu.vn.