Skip to content Skip to navigation

Thông báo về buổi báo các học thuật lần 3 của NCS Đặng Kiên Cường

Kính chào Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS,

Khoa Khoa học máy tính, sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 03" của NCS. Đặng Kiên Cường để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn.

 

Tên luận án: “Khai phá dữ liệu chuỗi thời gian trong các bài toán phân tích dự báo”

Người hướng dẩn: TS. Trần Tích Phước, TS. Dương Tôn Đảm

 

Nội dung báo cáo học thuật lần 3:

 

Trình bày các vấn đề đã được giải quyết và các đề xuất trong Seminar 2 với các nội dung:

 

1. Tính cấp thiết và mục tiêu của luận án

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

3. Phương pháp luận và dữ liệu nghiên cứu

4. Kết quả nghiên cứu

- Chuỗi thời gian và các bài toán cực trị

- Mô hình phân tích dữ liệu và dự báo chuỗi thời gian mờ

- Phương pháp Bootstrap trong phân tích chuỗi thời gian

- Phân tích dữ liệu trong quan hệ với các quá trình ngẫu nhiên

5. Kết luận và kiến nghị

Ghi nhận các đóng góp và trả lời các câu hỏi. 

Thời gian: 09h30 sáng thứ sáu, ngày 12/04/2019

Địa điểm: Phòng E5.3, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Kính mời Quý Thầy, Cô, Anh, Chị sắp xếp tham dự.

Trân trọng.