Skip to content Skip to navigation

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2017

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. HCM (ĐHQG-HCM) thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2017 như sau:
I. NGÀNH TUYỂN SINH
1. Ngành Khoa học Máy tính, mã số 62 48 01 01
2. Ngành Công nghệ Thông tin, mã số 62 48 02 01
II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển.
III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Văn bằng:
- Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng sau:
• Người tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy 8.0 (theo thang điểm 10) trở lên;
• Người tốt nghiệp đại học chính quy loại khá có điểm trung bình tích lũy 7.5 trở lên (theo thang điểm 10) và có ít nhất một công bố khoa học chuyên ngành thuộc danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước quy định;
• Người tốt nghiệp chương trình giảng dạy môn học không yêu cầu thực hiện luận văn thạc sĩ phải có ít nhất một công bố khoa học chuyên ngành thuộc danh mục được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước quy định;
- Người dự tuyển là tác giả ít nhất một bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Danh mục tạp chí, hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành do Trường quy định và thông báo rộng rãi trước kỳ tuyển sinh;
- Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:
a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
b. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành ngôn ngữ nước ngoài (tiếng Anh) do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
c. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ theo quy định tại bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng Anh, trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM cho phép hoặc công nhận. BẢNG THAM CHIẾU CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH STT Chứng chỉ Trình độ 1 TOEFL iBT 45 2 IELTS 5 3 Cambridge examination CAE 45 PET Pass with Distinction
- Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
2. Bài luận về hướng nghiên cứu:
Trong đó trình bày rõ ràng về hướng nghiên cứu, đề tài hoặc chủ đề nghiên cứu; tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; kế hoạch học tập và nghiên cứu trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như sự chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; đề xuất người hướng dẫn. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4 (Phụ lục I).
3. Cán bộ hướng dẫn:
- Được ít nhất một nhà khoa học có chức danh phó giáo sư trở lên hoặc học vị tiến sĩ khoa học; hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn có tên trong danh sách do Trường công bố, đồng ý nhận hướng dẫn. Trường hợp người dự tuyển đề nghị người hướng dẫn không có tên trong danh sách trên, người dự tuyển phải xin ý kiến và phải được Hiệu trưởng chấp nhận trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. Tiêu chuẩn người hướng dẫn nghiên cứu sinh phải đáp ứng các quy định tại Phụ lục II.
- Danh sách cán bộ khoa học và hướng nghiên cứu tham khảo tại website: https://sdh.uit.edu.vn/huong-nghien-cuu-cua-ncs
4. Thư giới thiệu:
Phải có hai thư giới thiệu cùa hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng ngành với ngành dự tuyển.
IV. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN
Tiểu ban chuyên môn xét sơ tuyển hồ sơ dự tuyển, kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ; trình độ ngoại ngữ; thành tích, công trình nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm hoạt động chuyên môn, ý kiến nhận xét đánh giá và ủng hộ người dự xét tuyển nghiên cứu sinh qua hai thư giới thiệu và kết quả bảo vệ bài luận về hướng nghiên cứu.
V. LỊCH TRÌNH XÉT TUYỂN
1. Hồ sơ xét tuyển:
Phát và nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/10/2017
- Lệ phí hồ sơ: 60.000 đồng. (nộp khi mua hồ sơ).
- Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng. (nộp cùng hồ sơ xét tuyển).
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
a. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);
b. Lý lịch khoa học (theo mẫu);
c. Giấy đồng ý của cán bộ hướng dẫn (theo mẫu);
d. Lý lịch khoa học của người hướng dẫn;
e. Bản sao các bài báo khoa học của người hướng dẫn theo yêu cầu ghi trong phụ lục II;
f. Thư giới thiệu (theo mẫu);
g. Bản sao bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ;
h. 02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);
i. Bài luận về hướng nghiên cứu (05 bộ, tối đa 10 trang A4);
j. Các công trình, bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu;
k. Giấy chứng nhận đối tượng chính sách (nếu có);
l. Hai tấm ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh);
m. Phiếu khám sức khỏe (có thể bổ sung sau khi trúng tuyển).
- Các văn bằng và bảng điểm do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công chứng bằng Tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và
Kiểm định chất lượng giáo dục (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại http://cnvb.deta.edu.vn).
2. Ngày xét tuyển: Bảo vệ đề cương nghiên cứu, xét tuyển: dự kiến 25/10/2017.
VI. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo tiến sĩ chính thức đối với người có bằng thạc sĩ cùng ngành là 03 năm tập trung, đối với người chỉ có bằng đại học cùng ngành là 05 năm tập trung.
- Nếu nghiên cứu sinh được Trường cho phép không học tập trung thì chương trình đào tạo và nghiên cứu của nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học tập và nghiên cứu tại Trường đáp ứng thời gian đào tạo tiến sĩ theo quy định, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục để thực hiện đề tài nghiên cứu tại Trường.
VII. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ
Người dự tuyển chưa đáp ứng các điều kiện trên có thể nộp hồ sơ xin đăng ký học dự bị tiến sĩ. Trong thời gian tối đa 24 tháng, người học dự bị tiến sĩ có thể hoàn thiện, bổ sung các điều kiện dự tuyển theo quy định để được xét tuyển nghiên cứu sinh chính thức. Các môn học trong thời gian dự bị tiến sĩ sẽ được bảo lưu tối đa 24 tháng. Việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo dự bị tiến sĩ được quy định trong Phụ lục III.
VIII. LIÊN HỆ
1. Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 37252002-110.
2. Văn phòng quản lý Sau đại học.
Địa chỉ: số 291 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.
Điện thoại: 028- 6673 5861.
Website: sdh.uit.edu.vn Email: dtsdh@uit.edu.vn