Skip to content Skip to navigation

Thông báo triển khai học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM năm 2021

Phòng gửi văn bản số 1604/ĐHQG-SĐH ngày, 19/10/2021 về việc :

Thông báo triển khai học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM năm 2021.

Thời gian nộp: trước ngày 15/11/2021
 
Địa điểm nộp hố sơ: Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Anh/Chị xem văn bản đính kèm

Trân trọng

File đính kèm: