Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khóa biểu tiếp theo cho khóa 17 đợt 2 học kỳ 2 (2022-2023)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo thời khóa biểu tiếp theo cho khóa 17 đợt 2 học kỳ 2 (2022-2023). Anh/Chị học viên vui lòng đăng ký môn học từ ngày 9-10/01/2023.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN