Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khóa biểu dự kiến khóa 12 đợt 1 và đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 12 đợt 1 và đợt 2 thời khóa biểu theo lịch dự kiến. Anh/Chị học viên vui lòng đăng nhập để đăng ký các môn học theo thời khóa biểu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/12/2017. Danh sách môn học chính thức là danh sách được đăng ký trện hệ thống.

Lưu ý: Anh/Chị học viên có thể đăng ký học các môn khác ngành nhưng không quá 12TC cho toàn khóa học.( Đối với những trường hợp đăng ký học khác ngành Anh/Chị vui lòng gửi đơn đăng ký kèm theo về phòng). Đề nghị Anh/Chị học viên hoàn tất học phí còn nợ theo qui định trước khi đăng ký học phần tiếp theo. Anh/Chị học viên khóa 12 đợt 2 sau buổi sinh hoạt đầu khóa sẽ nhận được tài khoản để đăng nhập và đăng ký học phần.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN