Skip to content Skip to navigation

Thông báo tập huấn nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ : "Quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh chuyển đổi số"

Thực hiện Kế hoạch tập huấn nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ cho sinh viên và giảng viên, Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ  tổ chức buổi seminar vào chiểu thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2022 với nội dung "Quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh chuyển đổi số"

Báo cáo viên: ThS. Ngô Hữu Thống – Chánh Văn phòng Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM.
Đối tượng tham gia: Sinh viên và giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin.
Thời gian: Chiều thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2022.

Địa điểm: Phòng B4.14 (Địa điểm có thay đổi)
Nội dung:

-       Nâng cao nhận thức về vai trò của sở hữu trí tuệ trong bối cảnh chuyển đổi số;

-       Nhận diện được những tài sản trí tuệ phát sinh trong hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và trong đời sống

-       Hiểu được cách thức bảo vệ các tài sản trí tuệ của mình và tôn trọng quyền SHTT của người khác

-       Nhận diện được những hành vi vi phạm luật sở hữu trí tuệ thường gặp trong trường đại học
Chương trình:

-                     13:30 – 14:00: đón khách

-                     14h00 – 15h00: Báo cáo chuyên đề

-                     15h00 – 15h30: Thảo luận

-                     15h30 – 16h00: Kết luận

 Phòng xin gửi form đăng ký: https://forms.gle/FQCimNeQzZhmzDWh9

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN