Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định công nhận đạt chuẩn tiếng Anh tháng 04/2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên Quyết định công nhận đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra đối với 02 HV theo file đính kèm tại Quyết định số 310/ QĐ-ĐHCNTT, ngày 10 tháng 04 năm 2023.