Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quyết định bổ sung môn ngoại ngữ vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Thực hiện Công văn số 1418/ĐHQG-SĐH, ngày 31 tháng 07 năm 2018 của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh về việc đưa ngoại ngữ là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo sau đại học, Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các Anh/Chị học viên Khóa tuyển năm 2018 đợt 2 về Quyết định bổ sung môn ngoại ngữ (tiếng Anh) 04 tín chỉ vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ số 480/QĐ-ĐHCNTT, ngày 16 tháng 08 năm 2019. chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm.

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: