Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận thẻ học viên khóa 14 đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 14 đợt 2 nhận thẻ học viên từ ngày 02/01/2020 đến ngày 05/01/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN