Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhắc lịch học các lớp thạc sĩ từ ngày 15/3/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nhắc lịch học các lớp thạc sĩ sẽ bắt đầu học offline bình thường từ ngày 15/3/2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN