Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Xử lý dữ liệu lớn chiều mai thứ 7 ngày 10/6/2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Xử lý dữ liệu lớn do Thầy Đỗ Trọng Hợp phụ trách chiều mai thứ 7 ngày 10/6/2023.

Lý do: Thầy bận công tác đột xuất

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN