Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính tối ngày 29/1/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính tối nay ngày 29/1/2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN