Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính tối ngày 07/5/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính do Thầy Lê Minh Hưng phụ trách tối thứ sáu ngày 07/5/2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN