Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính ngày 25/10/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách váo tối nay thứ sáu 25/10/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN